หน้า 1 2 3

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง/ผู้แปล EAN/ISBN ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
(KB)
101 (สอศ.)โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) สมบัติ ชิวหา 9786160824809 3321
102 (สอศ.)ทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) อำนาจ ทองแสน 9786160824816 8507
103 (สอศ.)อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2700-1001) ปัญจวรรณ อ่อนหวาน 9786160824823 3751
104 (สอศ.)กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (2106-2111) กรุณาพร รัตนภูผา 9786160824847 430
105 (สอศ.)คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ (2127-2111) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160824885 3099
106 (สอศ.)เครื่องจักรกลงานไม้ (2104-2107) ชาญวิทย์ ฟิศอ่ออน 9786160824892 2076
107 (สอศ.)งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ (2106-2103) อาทิตย์ สุทธพันธ์ 9786160824892 5683
108 (สอศ.)เขียนแบบเบื้องต้น (2100-1301) เอกชัย รัตนโน 9786160826919 3042
109 (สอศ.)กลศาสตร์โครงสร้าง (2121-2011) เอกชัย รัตนโน 9786160826926 6727
110 (สอศ.)คณิตศาสตร์ช่างโยธา (2121-1001) เอกชัย รัตนโน 9786160826933 2048
111 (สอศ.)งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ (2101-2504) ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ 9786160826940 1417
112 (สอศ.)คณิตศาสตร์ยานยนต์ (2101-2107) อำนาจ ทองแสน, วิชิต ธรรมฤทธิ์ 9786160826964 3096
113 (สอศ.)งานแก๊สรถยนต์ (2101-9002) ดร. ชุมสันติ แสนทวีสุข 9786160829729 1612
114 (สอศ.)วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (2106-1003) ชัยวุฒิ สุธรรม 9786160829743 1245
114 งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (3111-2005) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 9786160831067 455
115 ความแข็งแรงของวัสดุ (ปวส. ป.ตรี) ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 9786160827732 4226
116 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (ป.ตรี) ดร.กิจจา บานชื่น 9786160829293 1119
117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ป.ตรี) สายใจ ทองเนียม 9786160830558 1051
118 เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (3111-2009) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 9786160827817 2418
119 การควบคุมคุณภาพ (3100-0150) วัชรธน ขอพรกลาง 9786160830305 2711
120 โลหะวิทยา (3100-0111) วิรัตน์ โตนิล 9786160822881 10541
121 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (3001-1001) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 9786160823413 2279
122 หลักการจัดการ (3200-1002) ดร.กิจจา บานชื่น, กนิกนันต์ บานชื่น 9786160823475 1051
123 การจัดการความปลอดภัย (3100-0125) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 9786160825226 2689
124 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (3104-2104) ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต 9786160819126 1165
125 (สอศ.)เพศวิถีศึกษา (2000-1607) ชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ 9786160825806 125
126 (สอศ.)ทักษะชีวิตและสังคม (2000-1502) สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 9786160828685 1395
127 (สอศ.)เหตุการณ์ปัจจุบัน (2000-1505) สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 9786160828692 2920
128 (สอศ.)อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4สี) (2001-1004) อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล 9786160812196 3094
129 (สอศ.)ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (2001-1001) อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล 9786160820061 5101
130 (สอศ.)ความปลอดภัยในงานอาชีพ (2001 -1007) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160823499 4806
131 (สอศ. )วิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2009) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160822041 2640
132 (สอศ.)การบำรุงรักษา (2111-2005) อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล 9786160822065 1949
133 (สอศ.)งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (2111-2006) อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล 9786160822508 2062
134 (สอศ.)งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอกส์เบื้องต้น (2100-1006) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160822034 2,183
135 (สอศ.)เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2105) ธนพนธ์ พรมราช 9786160823130 1444
136 (สอศ.)เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) สมชาย เกตุพันธุ์ 9786160824878 50652
137 (สอศ.)เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2006) ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต, เฉลิมชัย เกยพุดซา 9786160825417 2928
138 (สอศ.)คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (2102-2005) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160828661 2622
139 (สอศ.)การขายเบื้องต้น1 (2200-1004) สมคิด มิมมา 9786160822522 2780
140 (สอศ.)การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 9786160822775 2474
141 (สอศ.)การบัญชีบริษัทจำกัด (2201-2003) รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 9786160823062 2493
142 (สอศ.)การขายเบื้องต้น 2 (2200-1005) สมคิด มิมมา 9786160822515 2882
143 (สอศ.)การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (2201-2004) รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 9786160823055 2490
144 (สอศ.)การพัฒนาบุคลิกภาพ (2203-2009) ดร. กิจจา บานชื่น 9786160826780 1633
145 (สอศ.)การเป็นผู้ประกอบการ (2001-1002) สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 9786160827008 2648
146 (สอศ.)การบัญชีเบื้องต้น 1 (2200-1002) จิตินันท์ วงศ์นาวี 9786160825790 2383
147 (สอศ.)ธุรกิจโรงแรม (2700-1007) จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 9786160820702 653
148 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 ภาษา (Bilinqgual) บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160826322 6703
149 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (2 ภาษา) (2111-2007) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, ณัฐพงศ์ ฉิ่นไพศาล 9786160824748 2824
150 วัสดุช่าง (3100-0004) ไทรทอง เรืองจำรัส 9786160831111 465
151 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ภัทร พงศ์กิตติคุณ 978616083262 9655
152 ภาษาเกาหลี 2 (แบบเรียน) 9786160831135
153 ภาษาเกาหลี 3 (แบบเรียน) 9786160831142
154 ระบบจัดการฐานข้อมูล (รหัสวิชา 3204-2004) 9786160831104
155 งานวัดละเอียด (3100-0005) ไทรทอง เรืองจำรัส 9786160831487
156 คู่มือการจัดการเรียนรู้ Fun with Arts for Kids Level 1 SE-EDUCATION 9786160828944 37,289
157 (สอศ.)มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2008) อภิรักษ์ สุชเกษม 9786160829712 12,624
158 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 9786160831128 830
159 (สอศ.)ประมาณราคางานโครงสร้าง (2106-2004) กรุณาพร รัตนภูผา 9786160829736 8,845
160 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2003) ดร. ชัด อินทะสี 9786160831777 3,311
161 Famous Stories Stage 4: Moby Dick วาฬเพชฌฆาตใต้สมุทร Sara Weiss 9786160831616 138,240
162 Famous Stories Stage 2: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ปริศนาบุรุษสองหน้า Janet Borsbey / Ruth Swan 9786160831739 86,169
163 สร้างรายงานด้วย Crystal Reports บน VB.NET ธนพล ฉันจรัสวิชัย 9789742126155 12454
164 Fun with Arts for Kids Level 2 SE-EDUCATION 9786160830060 49,475
165 Fun with Arts for Kids Level 3 SE-EDUCATION 9786160831586 52,091
166 Famous Stories Stage 3: The Picture of Dorian Gray ภาพวาดอมตะต้องคำสาปของดอเรียน เกรย์ Jane Bowie 9786160831647 131,338
167 Famous Stories Stage 4: Wuthering Heights วูเทอริง ไฮตส์ บ้านรักในรอยแค้น Elizabeth Ferretti 9786160831623 166,734
168 ทฤษฎีโครงสร้าง รหัสวิชา 3100-0301 เอกชัย รัตนโน 9786160831760 3,900
169 TOPIK 1 Korean Education Center in Thailand (KEC) 9786160831036 60,208
169 TOPIK 1 Korean Education Center in Thailand (KEC) 9786160831036 60,208
170 Famous Stories Stage 1: A Study in Scarlet เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ ตอน คดีแค้นรักสีเลือด Elizabeth Ferretti 9786160831685 56,110
171 Famous Stories Stage 1 : Robinson Crusoe โรบินสัน ครูโซ ผจญภัยบนเกาะร้าง Silvana Sardi 9786160831692 83,062
172 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (3700-0002) สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ 9786160831784 983.0
173 Famous Stories Stage 3: The Woman in White ปริศนาหญิงชุดขาว Silvana Sardi 9786160831661 131,810
174 Famous Stories Stage 2: The Adventures of Tom Sawyer ทอม ซอว์เยอร์ หนูน้อยผจญภัย Janet Borsbey/Ruth Swan 9786160831715 95,201
175 Famous Stories Stage 3: David Copperfield เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ ผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา Alex Peet 9786160831746 51,666
176 เขียนแบบเทคนิค (3100-0002) (ปวส.) ไทรทอง เรืองจำรัส 9786160832040 6,837
177 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (ป.ตรี) ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรร 9786160832651 6,837
178 Famous Stories Stage 1: The Canterbury Tales ตำนานนักแสวงบุญแห่งแคนเทอร์เบอรี Michael Lacey Freeman 9786160831768 97,340
179 Famous Stories Stage 4: Frankenstein แฟรงเกนสไตน์กับตำนานผีดิบคืนชีพ Elizabeth Ferretti 9786160831630 158,487
180 การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (4101-2001,ป.ตรี) อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 9786160832682 440
181 Famous Stories Stage 1: The Hound of the Baskervilles เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ ตอน หมาปีศาจแห่งตระกูลบาสเกอร์วิลล์ Janet Borsbey and Ruth Swan 9786160831708 100,471
182 한국어 ภาษาเกาหลี 4 Korean Education Center in Thailand (KEC) 9786160832729 16,205
183 한국어 ภาษาเกาหลี 5 Korean Education Center in Thailand (KEC) 9786160832736 11,389
184 한국어 ภาษาเกาหลี 6 Korean Education Center in Thailand (KEC) 9786160832743 14,654
185 Famous Stories Stage 1: Treasure Island ล่าขุมทรัพย์เกาะมหาสมบัติ Silvanna Sardi 9786160831722 87,989
186 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ (ป.ตรี) ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 9786160832934 3,251
187 การพยากรณ์ทางสถิติ (ป.ตรี) รศ.ดร. กรินทร์ กาญทนานนท์ 9786160832934 6,761
188 (สอศ.) กลศาสตร์เครื่องมือกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160817658 1,388
189 (สอศ.) กลศาสตร์เครื่องกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160826971 718
190 (สอศ.) กรรมวิธีการผลิต บุญธรรม ภัทราจารุกุล 9786160827015 947
191 TOEIC PRACTICE TESTS ตะลุยโจทย์ TOEIC ให้ได้ 990 ชัวร์! สุรชัย รอดงาม 9786160832712 40,163
192 Famous Stories Stage 3: Jane Eyre เจน แอร์...รักแท้ชั่วนิรันดร์ Elizabeth Ferretti 9786160831654 142,375
193 Agatha Christie : Death on the Nile ผ่าปมมรณะแม่น้ำสีเลือด Agatha Christie 9786160832828 255,368
194 Agatha Christie : The Witness for the Prosecution and Other Stories เฉือนคมคดีลับ และรวม 3 เรื่องสั้นคดีพิศวง Agatha Christie 9786160832842 215,568
195 Famous Stories Stage 5: Vanity Fair: A Novel without a Hero ชีวิตลิขิตฝัน Michael Lacey Freeman 9786160831609 183,943
196 Strong is the new skinny สร้างหุ่นใหม่ให้สตรองเป๊ะ! Melody Wan 9786160833269 524
197 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 9786160833306 7,209
198 Agatha Christie : Murder on the Orient Express โอเรียนต์ เอ็กซ์เพรส รถไฟด่วนสายมรณะ Agatha Christie 9786160832835 262,382
199 Agatha Christie: Hickory Dickory Dock ฆาตกรรมสะเทือนขวัญในหอพักปริศนา Agatha Christie 9786160832989 126,249
200 พูดอังกฤษคล่อง ขายง่าย บริการเลิศ ลูกค้าประทับใจ English for Service Business Sugaya Tomoko 9786160833467 88,923

หน้า 1 2 3